ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Учень не чаша, яку необхідно наповнити,

а факел, який потрібно запалити.

Давньогрецький вислів

Інформатизація суспільства потребує впровадження нових інформаційних технологій в освіту. В сучасних умовах шкільний курс інформатики є одним з найбільш ефективних засобів інформа­тизації навчального процесу, впровад­ження і поширення технологій під час вивчення інших навчальних дисциплін.


Вивчення інформатики передбачає опанування учнями знаннями, вміння­ми та навичками, необхідними для ра­ціонального використання засобів су­часних інформаційних технологій під час вирішення завдань, пов’язаних з опра­цюванням інформації, її пошуком, си­стематизацією, зберіганням, поданням, передаванням. Ознайомлення з роллю нових інформаційних технологій у су­часному виробництві, науці, повсяк­денній практиці, з перспективами роз­витку обчислювальної техніки допоможе учням у виборі майбутньої професії, у продовженні вивчення інформатики в будь-якій із форм не­перервної освіти.

Не останнім чинником досягнення мети інформатизації навчального про­цесу є професійна підготовка учителів, зокрема вчителів інформатики. Ефек­тивність навчально-виховного процесу залежить від науково-методичної підго­товки вчителів. На це значною мірою впливає організація роботи методичних об’єднань вчителів інформатики.

Розповімо про роботу методичного об’єднання вчителів інформатики.

Методичне об’єднання – структур­ний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну та організаційну роботу вчителів інформатики.

Мета методичного об’єднання:

 • активізувати творчий потенціал кожного вчителя методичного об’єднання;
 • надати допомогу вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

Завдання методичного об’єднання:

 • забезпечити професійне, культурне і творче зростання педагогів;
 • забезпечити своєчасне вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів;
 • координувати навчально-виховну діяльність учителів та організувати їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • ознайомлювати вчителів інформатики з найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної роботи;
 • вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;
 • організовувати тренінги з оволодіння інноваційними технологіями;
 • допомагати вчителям в організації самоосвіти;
 • створювати умови для творчого зростання кожного педагога;
 • вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід; пропагувати його та впроваджувати у практику;
 • проводити огляди кабінетів, конкурси педагогічної майстерності серед педагогів методичного об’єднання;
 • оцінювати роботу членів методичного об’єднання.

На початку навчального року методист міського відділу освіти та керівник МО:

 • визначають науково-методичні проблеми, над якими працюватиме методичне об’єднання вчителів інформатики;
 • проводять аналіз кадрового та матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста;
 • готують папку нормативних документів, які використовуватимуть під час організації навчально-виховного процесу з інформатики;
 • проводять анкетування з метою виявлення кола професійних запитів і проблем учителів інформатики;
 • керівник МО складає приблизний план роботи МО на навчальний рік (враховуючи результати аналізу роботи МО за попередній навчальний рік, кадрового та матеріально-технічного забезпечення ЗНЗ, результатів анкетування вчителів).
Під час серпневого засідання метод-об’єднання вчителів інформатики керівник МО разом з учителями під керівництвом методиста міського відділу освіти:

 • формулює основні напрями науково-методичної діяльності методичного об’єднання вчителів інформатики на навчальний рік;
 • розглядає запропонований план роботи МО та вносить свої пропозиції стосовно роботи МО;
 • ознайомлює з нормативними документами, необхідними для організації навчально-виховного процесу з інформатики;
 • організовує творчі групи вчителів;
 • планує роботу школи молодого вчителя.

Основні напрями та форми роботи МО:

1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів.

2. Сприяння національно-культурному відродженню.

3. Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики міста, організація самоосвіти.

4. Продовження роботи над науково-методичною проблемою: «Розвиток творчої діяльності учнів у системі особистісно-зорієнтованої освіти».

5. Удосконалення рівня викладання курсу інформатики за базовими, профільними і експериментальними програмами.

6. Забезпечення диференційованого підходу до навчання.

7. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів міста та вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду.

8. Діагностика діяльності вчителів: вивчення рівня професійної компетенції вчителів міста, характеристики окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у їхній роботі.

9. Робота з учителями, що атестуються: відвідування уроків, діагностика рівня професійної майстерності, визначення рейтингу цих учителів у МО.

10.Робота з педагогами-початківцями: наставництво з числа досвідчених вчителів, консультації з питань методики проведення уроку та викладання курсу.

11.Забезпечення роботи з використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи.

12.Ознайомлення вчителів з новими формами інтерактивних методів навчання.

13.Відпрацювання діючої моделі вивчення результативності та ефективності впровадження особистісно-зорієнтованого навчання в педагогічну практику через різноманітні методичні форми.

14.Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.

15.Проведення підготовчої роботи до реалізації  програми зовнішнього тестування випускників.

Добавить комментарий